?

Log in

No account? Create an account
Muñequita [entries|archive|friends|userinfo]
kissthedawn

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Feb. 16th, 2008|11:09 pm]
kissthedawn
Ben ik hier nu met m'n eigenwijze harses m'n leven aan het verkloten? // Je ne veux pas être grand, Jamais adolescent // Can you wait forever, when time is all it takes? // Stoppen of doorgaan? // Pompen of verzuipen? // Sparen of m'n laatste oortje versnoepen? // Laat me // Zekerheid, stabiliteit of Risico met een grote R? // I'm losing my favourite game // Volwassen of een Grote Beebie // Loser of Held? // Ongeschoold of NERD? // My best wasn't good enough..

Hoe dom het ook is,
ik ga DOOR..
link2 comments|post comment

(no subject) [Nov. 25th, 2005|01:21 am]
kissthedawn
Liefhebben is het leukste, beste, liefste, godallemachtigste op de hele wereld.
(maar ook het pijnlijkste, moeilijkste, verwarrendste..)
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]